مهدی پاشازاده به عنوان سرمربی جدید خوشه طلایی ساوه انتخاب شد.
source

توسط admin