انجام فعالیت‌های ورزشی در کنار توجه به برخی مسائل دیگر از مهم‌ترین موارد پیشگرانه در جلوگیری از مصرف مواد مخدر است.
source

توسط admin