به گزارش «مبلغ»- در این متن به بررسی احکام نماز خواندن در اتاقی که نامحرم است پرداخته خواهد شد. این امور مرتبط با نماز و محل نماز خواندن در مکان‌های مذموم یا نامناسب، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

نماز خواندن زن در مقابل نامحرم چه حکمی دارد؟

ورود نامحرم در محل خلوت نمازگزار مکان هایی که نماز خوندن در آنجا مکروه است.

نماز خواندن زن در معرض دید نامحرم چه حکمی دارد؟

نماز اشکالی ندارد ولی احتیاط واجب آن است که خود را در معرض دید نامحرم قرار ندهد.

اگر موقعی که نماز می خوانیم و اوایل نماز هستیم و نامحرمی وارد شود آیا نماز ما صحیح است؟

در صورتی که صدق خلوت با اجنبیه داشته باشد نماز را رها کنید.

آیا زن می تواند در فضاهای باز مانند پارک یا حیاط خانه که در محل نگاه نامحرم می باشد، نماز بخواند؟

چنانچه با رعایت حجاب کامل باشد اشکالی ندارد، هرچند بهتر است زن در جایی نماز بخواند که کمتر در معرض دید نامحرم باشد.

نظر آیت الله سیستانی : کسی که در محل عبور مردم نماز می‏خواند، یا کسی روبروی اوست، مستحب است جلوی خود چیزی بگذارد، و اگر چوب یا ریسمانی هم باشد کافی است.

اگر در حال نماز خواندن یک یا دو تا مرد نامحرم یا بالعکس وارد نمازخانه شوند نماز خانم یا مرد چه حکمی دارد؟

بودن دو نفر اشکال ندارد.

مساله آیت الله سیستانی : بودن مرد و زن نامحرم در خلوت اگر احتمال وقوع در معصیت را بدهند، حرام است، و احتیاط مستحب آن است که در آنجا نماز نخوانند.

مساله آیت الله سیستانی : برای زنان بهتر آن است که نماز خود را در جایی بخوانند که از دیگر جاها در محفوظ بودن از نامحرم مناسب‌تر باشد، خواه آنجا خانه باشد یا مسجد یا جای دیگر.

اگر لباس زنان در هنگام نماز بوی عطر بدهد، اشکال دارد؟ اگر در جایی باشد که بوی عطر او را نامحرم استشمام کند، تکلیف چیست؟

نماز صحیح است، ولی اگر نامحرم بوی آن را استشمام کند، حرام است.

source

توسط