Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۵۸٫۴۰ با تیک پروفیت اول ۱۵۹٫۳۷ و تیک پروفیت دوم ۱۵۹٫۶۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۵۸٫۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۷٫۹۳ و ۱۵۷٫۶۶ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۹٫۹۲
۱۵۹٫۶۴
۱۵۹٫۳۷
———
۱۵۸٫۴۰
۱۵۷٫۹۳
۱۵۷٫۶۶

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲

جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۵۸٫۹۰ با تیک پروفیت اول ۱۵۷٫۹۰ و تیک پروفیت دوم ۱۵۷٫۶۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۵۸٫۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۹٫۳۶ و ۱۵۹٫۶۳ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۹٫۶۳
۱۵۹٫۳۶
۱۵۸٫۹۰
———
۱۵۷٫۹۰
۱۵۷٫۶۳
۱۵۷٫۳۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲

پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۵۷٫۶۰ با تیک پروفیت اول ۱۵۸٫۵۸ و تیک پروفیت دوم ۱۵۸٫۸۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۵۷٫۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۷٫۱۴ و ۱۵۶٫۸۷ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۹٫۱۳
۱۵۸٫۸۶
۱۵۸٫۵۸
———
۱۵۷٫۶۰
۱۵۷٫۱۴
۱۵۶٫۸۷

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲

چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۵۸٫۶۲ با تیک پروفیت اول ۱۵۷٫۵۱ و تیک پروفیت دوم ۱۵۷٫۲۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۵۸٫۶۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۹٫۰۸ و ۱۵۹٫۳۶ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۹٫۳۶
۱۵۹٫۰۸
۱۵۸٫۶۲
———
۱۵۷٫۵۱
۱۵۷٫۲۴
۱۵۶٫۹۷

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۵۷٫۵۹ با تیک پروفیت اول ۱۵۸٫۵۹ و تیک پروفیت دوم ۱۵۸٫۸۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۵۷٫۵۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۷٫۱۳ و ۱۵۶٫۸۶ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۹٫۱۳
۱۵۸٫۸۶
۱۵۸٫۵۹
———
۱۵۷٫۵۹
۱۵۷٫۱۳
۱۵۶٫۸۶

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲

دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۵۷٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۵۸٫۰۷ و تیک پروفیت دوم ۱۵۸٫۳۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۵۷٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۶٫۵۰ و ۱۵۶٫۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۸٫۶۷
۱۵۸٫۳۷
۱۵۸٫۰۷
———
۱۵۷٫۰۰
۱۵۶٫۵۰
۱۵۶٫۲۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲

جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۵۷٫۹۶ با تیک پروفیت اول ۱۵۶٫۸۶ و تیک پروفیت دوم ۱۵۶٫۵۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۵۷٫۹۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۸٫۴۷ و ۱۵۸٫۷۷ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۸٫۷۷
۱۵۸٫۴۷
۱۵۷٫۹۶
———
۱۵۶٫۸۶
۱۵۶٫۵۶
۱۵۶٫۲۶

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲

پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۵۷٫۹۴ با تیک پروفیت اول ۱۵۹٫۰۵ و تیک پروفیت دوم ۱۵۹٫۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۵۷٫۹۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۷٫۴۴ و ۱۵۷٫۱۴ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۹٫۶۵
۱۵۹٫۳۵
۱۵۹٫۰۵
———
۱۵۷٫۹۴
۱۵۷٫۴۴
۱۵۷٫۱۴

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲

چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۵۸٫۰۷ با تیک پروفیت اول ۱۵۷٫۰۱ و تیک پروفیت دوم ۱۵۶٫۷۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۵۸٫۰۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۸٫۵۸ و ۱۵۸٫۸۸ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۸٫۸۸
۱۵۸٫۵۸
۱۵۸٫۰۷
———
۱۵۷٫۰۱
۱۵۶٫۷۲
۱۵۶٫۴۲

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲

سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۵۷٫۳۹ با تیک پروفیت اول ۱۵۸٫۴۷ و تیک پروفیت دوم ۱۵۸٫۷۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۵۷٫۳۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۶٫۸۹ و ۱۵۶٫۵۹ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۹٫۰۷
۱۵۸٫۷۷
۱۵۸٫۴۷
———
۱۵۷٫۳۹
۱۵۶٫۸۹
۱۵۶٫۵۹

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲

دوشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۵۷٫۴۲ با تیک پروفیت اول ۱۵۶٫۳۷ و تیک پروفیت دوم ۱۵۶٫۱۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۵۷٫۴۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۷٫۸۵ و ۱۵۸٫۱۱ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۸٫۱۱
۱۵۷٫۸۵
۱۵۷٫۴۲
———
۱۵۶٫۳۷
۱۵۶٫۱۱
۱۵۵٫۸۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس


چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲

source

توسط