مهارت های نرم، مهارت های غیر فنی و غیر فیزیکی هستند که بر تعامل بین فردی و کارکردهای فرد تاثیر بسیار زیادی می گذارند.
source

توسط admin