مطالعات جدید پژوهشگران نشان می‌دهد عنکبوت‌های گرگی به رنگ سبز حساس بوده و واکنش بیشتری نسبت به افرادی که رنگ لباسشان سبز باشد، نشان می‌دهند.
source

توسط admin