سندرم برانگیختگی هفت ساله زناشویی یک نظریه روانشناسی بر این اساس است که حدود ۷ سال بعد از ازدواج، به تدریج، عدم رضایت از رابطه جنسی و کاهش تمایلات و اشتیاق جنسی بروز می کند
source

توسط admin