دستور تغییر مدیر با یک تلفن و جمع کردن بنرها حاشیه ساز شد.
source

توسط admin