نمی‌توان یک رویه مشخص را از رفتار معصوم در مورد حجاب استنباط کرد و در صورت استنباط، نمی‌توان در جامعه امروز عینا به همان عمل کرد.
source

توسط admin