شوک یخ برای تثبیت رنگ و مزه البالو برای نگه داشتن البالو ی پلویی هسته گرفته در فریزیر هم همین کار بکنید.
source

توسط admin