وقتی پای حرف مادران شاغل بنشنید، سر درد دلشان باز می‌شود و خیلی از آن‌ها از فشار روانی و اضطرابی سخن می‌گویند که اطرافیان به آن‌ها وارد می‌کنند.
source

توسط admin