ایمنی جمعی بدون واکسیناسیون امکان‌پذیر نیست

خبرها حکایت از بحرانی‌شدن پاندمی کرونا دارد؛ نه فقط در ایران که در کشورهای دیگر هم چنین وضعیتی حاکم است.