زمان مصاحبه تخصصی از پذیرفته شدگان دو یا سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی استانداری ایلام اعلام شد

مدیر کل امور اداری و مالی استانداری ایلام زمان انجام مصاحبه تخصصی از پذیرفته شدگان دو یا سه  برابر ظرفیت آزمون استخدامی استانداری را اعلام کرد.