قرعه مناسب کشتی‌گیران ایران برای کامل کردن سهمیه های المپیک

۶ نماینده ایران در رقابت های کشتی آزاد و فرنگی گزینشی المپیک در قاره آسیا، رقبای خود را شناختند.