ارزش‌هایی که تنها برای خدمت به منافع غربی‌ها و گزینشی است