نحوه توزیع مرغ نشان داد «دولت هوشمند» فقط شعار است

نماینده سبزوار در مجلس با اشاره به عدم برنامه‌ریزی دولت پیش از عید برای تامین مرغ گفت: نحوه توزیع مرغ نشان داد «دولت هوشمند» فقط شعار است.