هورمون‌های گیاهی را بشناسیم

یک گیاه‌پزشک گفت: گیاهان برای رشد به هورمون‌هایی نیاز دارند که فراوان‌ترین اکسین طبیعی، اسیداندول استیک است.