ربیعی: به انسان‌هایی نیاز داریم که پل شوند

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه خیر جمعی خیلی گسترده است، گفت: به انسان‌هایی نیاز داریم که پل شوند.