ماجرای اتفاقات امروز سراوان چه بود؟

معاون امنیتی- انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان ماجرای اتفاقات امروز سراوان را تشریح کرد.