به حال خیرین مدرسه ساز غبطه می خورم/سهم خیرین در ساخت مدارس

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه با بالارفتن آجر به آجر مدرسه، هویت و شخصیت فرزندان ما شکل می گیرد و بزرگترین مصلحان اجتماعی آنهایی هستند که بر مدرسه تمرکز کرده اند گفت: مدرسه اصلی ترین نهاد توانمندسازی است.