براى خيلي ها اين سوال به وجود آمده كه اولين بار ماست چگونه درست شده و اولین بار از کجا فهمیدن بايد یک ذره ماست درون شیر گرم قرار دهند تا به ماست تبدیل شود؟
source

توسط admin