برای داشتن فرزندانی سالم و کامل از نظر روحی و شناختی ما باید سعی خود را بر این مهم بگذاریم که اصول تربیت کودک و رفتار صحیح با آنان دارای حساسیت بالا است و باید در این زمینه دقت کنیم. پس از نظر رفتاری باید بر اساس علم رفتار کنیم.
source

توسط admin