مجله روزمره سلامت خانواده
تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) بیماری است که به دنبال آلودگی انسان  با ویروس (Nairovirus) در خانواده Bunyaviridae که

نوشته تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF): بیماری مرگبار ولی قابل پیشگیری اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.
source

مجله روزمره سلامت خانواده
با افتخار قدرت گرفته از WordPress | Theme: Newsup by Themeansar.

source

source

توسط admin