ایسنا/کردستان وزیر ورزش و جوانان گفت: تقبل رویدادهای ملی و بین‌المللی در استان کردستان نسبت بە سال‌های گذشتە افزایش خواهد یافت.
حمید سجادی امروز (۷شهریور) در گفت‌وگو با خبرنگاران استان کردستان اظهار کرد: سوابق ورزشی استان کردستان بارز و مشخص است و پیشکسوتان بسیاری در عرصەها و رشتەهای مختلف هموارە افتخارآفرینی کردەاند.

وی بە داشتن پتانسیل و ظرفیت ورزشی استان کردستان اشارە و عنوان کرد: علاقمندی بسیار خوبی بە ورزش همگانی در میان آحاد مردم استان کردستان وجود دارد کە نشان از زمینە بسیار خوب ورزش همگانی در کردستان است.

سجادی افزود: خوشبختانە استان کردستان در تمامی رشتەهای ورزشی اعم از کشتی و پهلوانی، رزمی، توپی، سالنی و … فعال است و طبق گزارش‌های بە دست رسیدە ٥۰ هیئت ورزشی فعال در استان وجود دارد کە این مهم باعث تحسین و تشکر است.

وی ادامە داد: استان کردستان در ارزیابی‌های کشوری، خوب عمل کردە و نسبت بە امکانات و بضاعت و توانمندی‌هایی کە در اختیار دارد، بیشتر از توان خود انجام وظیفە کردە است.
وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: خوشبختانە رویکرد مشارکت بخش خصوصی هم در استان کردستان و برخی از اماکن ورزشی بخش خصوصی فعال شدەاند.

سجادی از افتتاحیە جام پرچم مینی فوتبال در استان کردستان خبر داد و افزود: امروز با حضور جمع کثیری از ورزشکاران استارت این مهم در استان زدە شد.

وی بیان کرد: همچنین امروز بیش از ۱۰ پروژە ورزشی در استان کردستان بە صورت ویدیو کنفرانس افتتاح شد.

وزیر ورزش و جوانان بە جلسە بررسی عملکرد ورزشی استان‌ها اشارە کرد و گفت: در این جلسە برنامە ورزش یک سال آیندە استان مرور و جمع‌بندی و تصمیم‌گیری می‌شوند و نقاط ضعف و قوت آن‌ها شناسایی و راهکارهایی برای حل آن‌ها ارائە و سپس با جمع‌بندی راهکارها نقشە راهی برای آیندە ورزشی استان خواهد شد.

حمید سجادی در خصوص برنامەهایی کە برای ورزش قهرمانی در نظر گرفتە شدە است، بیان کرد: روز گذشتە در کمیتە انتخاباتی المپیک آغای حاج محمود خسروی وفا بە عنوان رئیس کمیتە ملی المپیک انتخاب شد.

وی تصریح کرد: یک ظرفیت و انتظار فوق‌العادەای از استان کردستان داریم و درصدد تامین منابع مالی مورد نیاز، بەروزرسانی اماکن ورزشی، نظم بخشی و انتظام در هیئت‌های ورزشی استان هستیم.

سجادی خاطرنشان کرد: رسیدگی بە مواردی همچون ساماندهی بە هیئت‌های ورزشی، فراهم کردن تجهیزات، فراهم کردن منابع مالی و اسپانسر از  جملە مسائلی است کە بە صورت جدی پیگیری می‌شود.

وی از افزایش رویکرد تقبل میزبانی ورزشی در کشور خبر داد و یادآور شد: باتوجە بە ظرفیت خاصی کە در استان کردستان وجود دارد، تقبل رویدادهای ملی و بین‌المللی بیشتری را در این استان شاهد خواهیم بود.

سجادی ادامە داد: در حال حاضر ٥ هزار و ۲۰۰ پروژە نیمەتمام ورزشی در کشور وجود دارد.

انتهای پیام

source

source

توسط admin