لحظه برخورد صاعقه به برج ساعت در مکه را ببینید.
source

توسط admin