همکاری امکان همزیستی مسالمت‌آمیز را برای گروه‌های بزرگی از مردم فراهم می‌کند. با این حال، با توجه به اینکه همکاری گروهی اغلب با اهداف فردی در تضاد است، مشخص نیست که چگونه تکامل یافته است.
source

توسط admin