آرایشگری حیوانات خانگی در دهه اخیر در میان جوانان بسیار طرفدار پیدا کرده و جز حرفه‌های جدید محسوب می‌شود. براساس تحقیقات حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد خانواده‌ها در پایتخت دارای حیوانات خانگی هستند که برای نظافت شخصی آنها نیاز به آرایشگر ویژه است.
source

توسط admin