خشم و عصبانیت یک واکنش طبیعی به شرایط نامطلوب و آزار دهنده برای فرد است؛ اما دانستن مهارت مدیریت کردن چنین شرایطی موضوع مهمی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.
source

توسط admin