روملو لوکاکو به فهرست بازیکنانی اضافه شد که به تیم سابق خود بازگشتند.
source

توسط admin