هیچ محصولی همانند بازی های دیجیتالی از مصرف بالای فرهنگی در کشور برخوردار نیست،
source

توسط admin