استقبال چشم‌گیر جوانان ابهری از انتخابات شوراهای اسلامی روستا

بخشدار مرکزی ابهر گفت: اکثریت داوطلبان شوراهای اسلامی روستاها در ابهر از بازنشستگان لشگری و کشوری و جوانان تحصیل کرده در روستاها هستند.