مدیریت درازمدت خشکسالی؛ برنامه‌ای ملی یا محلی‌گرا؟

تا چند وقت دیگر کفگیر سدها به کف زمین خواهد خورد و تازه آن زمان همه از خواب بیدار خواهند شد.