افزایش ۸۲ درصدی فروش گاز به صنایع لرستان

مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت: در حال حاضر ۱۸۲۳ صنعت جزء مشترکین ما هستند با ر سرویس قرار دادن آن‌ها میزان فروش گاز ما به صنایع افزایش ۸۲ درصدی داشته است.